Bioplyn
hořlavý (výbušný) plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).

Pro pohon motorových vozidel se používá bioplyn očištěný, někdy nazývaný také biometan. Je zbaven nevhodných složek, obsah metanu v poměru k celkovému objemu narůstá. Biometan je svým složením identický se zemním plynem distribuovaným jako CNG. Rozdíl je pouze ve způsobu vzniku. Vozidla vybavená k provozu na CNG díky tomu mohou automaticky tankovat i bioplyn.

Složení bioplynu
Složení bioplynu

Anaerobní digesce
je kontrolovaná mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu při které je produkován bioplyn. Z organických látek zůstává po vytěžení bioplynu digestát, který splňuje kvalitativní požadavky vyhlášky o biologických metodách zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Substrát
vstupní surovina do bioplynové stanice, u zemědělských bioplynových stanic je to cíleně pěstovaná biomasa (např. kukuřice, řepa, senáž, vojtěška).

Měrná produkce bioplynu se často udává na sušinu, nebo je vztažena k určité průměrné sušině. Produkce bioplynu z jednotlivých druhů vstupů do BPS se výrazně liší. Graf ukazuje hodnoty teoretické výtěžnosti u jednotlivých surovin. Výtěžnost bioplynu významně závisí jednak na vlastnostech a kvalitě vstupního materiálu, a jednak musí být vždy vyhodnocena podle konkrétních podmínek (např. způsob provozu zařízení, výše a stabilita teploty v reaktoru, doba zdržení). Z tohoto důvodu dochází i u stejných substrátů ke značným rozptylům hodnot ve výtěžnosti bioplynu.

vynos bioplynu