Plánujeme bioplynovou stanici rozšířit o výrobu zemního plynu.

Biometan nahradí velkou část fosilního zemního plynu.
Navštívili jsme bioplynovou stanici v Litomyšli, kde jsme hledali inspiraci pro rozšíření naší stanice. Stanice v Litomyšli je v Česku první, co se týče technologie výroby biometanu. Je propojena se zemědělskou bioplynovou stanicí, plničkou CNG i vtláčením plynu do plynárenské sítě.

Biometanová stanice by měla za 10 let provozu zpracovat 30,6 milionu kubických metrů bioplynu, tedy zhruba 3 miliony kubíků bioplynu ročně, což znamená produkci 1,5 milionu kubíků biometanu ročně. „Naše země má velmi dobré předpoklady, aby mohla biometanem do roku 2030 nahradit 10 až 20 procent spotřeby zemního plynu,“ řekl vedoucí biometanové sekce Českého sdružení pro biomasu CZ BIOM Martin Schwarz.

Hlavními potenciálními zdroji pro výrobu biometanu v České republice jsou právě zmíněné bioplynové stanice a čistírny odpadních vod. V Česku aktuálně existuje přes 570 bioplynových stanic potenciálně využitelných pro výrobu biometanu. „Pokud by se provozovatelé těchto stanic k takovému kroku v budoucnu rozhodli, znamenalo by to významný krok směrem k větší plynové soběstačnosti Česka. My každopádně věříme, že projekt v Litomyšli může tento větší příklon k biometanu odstartovat,“ uzavřela Monika Zitterbartová. (zdroj: https://www.nazeleno.cz/v-cesku-funguje-prvni-zemedelska-biometanova-stanice.produkuje-ekologicky-zemni-plyn/)

Plánovaná biometanová stanice

Investor: AgroKrůt s.r.o.

Provozovatel: AgroKrůt s.r.o.

Vstupní surovina: cca 600 m3 bioplynu/hod. z vlastní produkce.

Výstupní surovina: cca 300 m3 biometanu/hod.

Biometan bude ve shodě s požadavky certifikačního procesu dle metodiky ISCC.

Elektřina bude využívána z vlastní produkce AgroKrůt s.r.o.

Umístění biometanové stanice na vlastních pozemcích areálu AgroKrůt s.r.o. Bratčice.

Očekávaná doba realizace projektu je 12 měsíců od obdržení stavebního povolení.

 Technologie výroby biometanu

a)            Předčištění bioplynu – nízkotlaká část

•             Sytém pro odstranění síry (H2S)

•             Systém pro odstranění amoniaku (NH3) – nezahrnuto

•             Bioplynové dmychadlo

•             Systém vysušení plynu (tepelný výměník, kondenzátor, chladící jednotka)

•             Filtrační systém (filtr s aktivním uhlí, molekulové síto)

b)           Bioplynová část – středotlaká část

•             Bioplynový šroubový kompresor

•             Vnitřní olejový tepelný výměník a chlazení plynu

•             Sběrný systém (olej a kondenzát)

c)            Vyčištění bioplynu (BioGas upgrading)

•             Membránové separátory PRISM

•             Tepelný výměník

•             Chladící jednotka

d)           40’ kontejner (obsahuje výše uvedené části b) a c) včetně potrubí a kabelů)

Technologie distribuce biometanu

•             Vysokotlaký kompresor

•             Chromatograf a analyzátory

•             Těžební plynovod – přípojka plynu do plynárenské distribuční soustavy cca 1 900 m.

Methan, bioplyn, biometan

CH4 Methan – 85 % v zemním plynu.
Při spalování se přeměňuje na oxid uhličitý a vodu.

Zvyšující se energetickou spotřebou lidstva – tj. spalováním fosilních paliv se narušuje rovnováha koloběhu CO2 na naší planetě. Nárust oxidu uhličitého v zemské atmosféře jako i ostatní skleníkové plyny zvyšuje průměrnou teplotu zemského povrchu.

Výroba bioplynu obnovitelným způsobem je k životnímu prostředí šetrnější a inspiruje se přirozeným koloběhem CO2.

Bioplyn se vyrábí (anaerobní digescí) přeměnou organických látek bez přístupu vzduchu. Výsledkem tohoto procesu je bioplyn skládající se převážně z metanu a oxidu uhličitého. Obsah metanu v bioplynu se pohybuje okolo 50–55 %. Oxid uhličitý tvoří zhruba třetinu bioplynu.

Při výrobě biometanu je z bioplynu odstraňován CO2, voda, stopové příměsi sirných a dusíkatých sloučenin nebo majoritní inertní plyny.

Biometan je vyčištěný bioplyn obsahující alespoň 95 % metanu. Má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn. Místo zemního plynu jej lze nasadit bez nutnosti úprav technologií. Produkce biometanu zanechává neutrální uhlíkovou stopu a při jeho využití v dopravě dochází v porovnání s ostatními fosilními palivy až k 80 % úspoře emisí skleníkových plynů.

Biometan má v rámci běžných biopaliv nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie ve svém životním cyklu – zejména, pokud je produkován z odpadní biomasy. Lze jej vyrábět kontinuálně bez závislosti na počasí. Je možné ho uložit a skladovat. Akumulační potenciál zvyšuje možnosti obnovitelných zdrojů jako celku – ideální doplněk k solárním nebo větrným elektrárnám.  

V Evropě je nejpoužívanější metodou úpravy bioplynu na biometan membránová separace.

Zatímco kogenerační jednotky mají účinnost zhruba 40 %, membránová separace při výrobě biometanu více než 99 %. Získaný biometan může být vtlačen do plynárenské soustavy, kde je připraven ke spotřebě.

Plánujeme bioplynovou stanici rozšířit o výrobu zemního plynu.